przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Świętojanki 2010

2010-07-06 11:02

Świętojanki 2010
 
Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb Zofii Kosno zorganizowano w dniach 26-27 czerwca 2010 r. festyn sportowo-rekreacyjny z elementami kultury "Świetojanki 2010 – powitanie lata" pod honorowym patronatem członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Pana Piotra Szprendałowicza.


 
W pierwszym dniu festynu zorganizowano konkurencje sportowe.
 

 

2010-07-05 10:51

Po raz kolejny przez Wójta Gminy Jastrząb i Stowarzyszenie Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb został ogłoszony konkurs na najpiękniejszy ogród „Mój ogród wizytówką gminy Jastrząb”.
         Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wyłoniła zwycięzców:
I m – c: Ewa i Roman Walczak,
II m – c: Dorota Wysmolińska,
III m – c: Mirosław Klochowicz.
         Wyróżnieni mieszkańcy otrzymali nagrody rzeczowe podczas festynu „Świętojanki” tj. w niedziele 27.06.2010 r.

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY "ŚWIĘTOJANKI 2010"

2010-06-21 10:44


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Jastrząb mgr ZOFIA KOSNO
bardzo serdecznie zaprasza Mieszkańców z terenu Gminy Jastrząb oraz z regionu radomskiego
na Festyn „Świętojanki 2010”, który odbędzie się
w dniu 27 czerwca 2010r. od godz. 13:00
nad zbiornikiem wodnym w Jastrzębiu.

W programie między innymi:
- Uroczysty odbiór zbiornika wodnego oraz jego poświęcenie – godz. 13:00.
- Wyścigi kajakowe.
- Pokazy ratownictwa wodnego WOPR Radom.
- Pokazy artystyczne dzieci i młodzieży.
- Występy zespołów TSK, Milano, Kabaret Masztalscy.
- Zabawa taneczna na molo oraz pokaz sztucznych ogni.
- Szczegółowy program znajduje się na innych plakatach.

 Wójt Gminy Jastrząb

_________________________________________________________________________ 

PROGRAM  FESTYNU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
„ŚWIĘTOJANKI 2010”
NAD ZALEWEM W JASTRZĘBIU
w  dniu 26-27 czerwca 2010 r.

Dnia 26.06.2010r. (sobota)
10:00  Regionalny Turniej piłki siatkowej plażowej OPEN.
            Regionalny Turniej tenisa stołowego OPEN.
            Regionalny Turniej „Darta” OPEN.

Dnia 27.06.2010r. (niedziela)
13:00  –  Oficjalne otwarcie festynu z udziałem zaproszonych gości.
                 Uroczysty odbiór zbiornika wodnego oraz poświęcenie.
13:30  –  Wyścigi kajakowe.
            –  Pokaz ratownictwa wodnego WOPR Radom.
14:30  –  Występy artystyczne dzieci ze szkół podstawowych gminy Jastrząb.
15:30  –  Wielobój samorządowy o Puchar Marszałka Województwa  Mazowieckiego.
16:00  –  Imprezy organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu.
16:00  –  Kabaret ,, Masztalscy”.
17:00  –  Wielobój rodzinny o Puchar Wójta Gminy Jastrząb .
17:00  –  Występy artystyczne zespołu TSK.
17:45  –  Ogłoszenie wyników konkursów:
                „najpiękniejszy wianek”.
                ,,najładniejszy ogród” .
18:00 –  Występy artystyczne zespołu TSK.
18:30 –  Występ zespołu „Milano” .
20:00 –  Puszczanie wianków (występ zespołu folklorystycznego „Wolanki”).
20:00 –  23:00 - zabawa taneczna (molo).
22:30 –  Pokaz sztucznych ogni.

Organizatorzy:
RTKKF Radom
TKKF Jastrząb
Urząd Gminy Jastrząb

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2010-06-02 13:39

Wójt Gminy Jastrząb – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

 
I. WYMAGANIA
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
6. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Jastrząb.
II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
1. 20 czerwca -31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów
- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
2. 09-23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy
3. 06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
4. 08 września -31 października 2010 r. spis rolny.
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1-10 czerwca 2010 r.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon, adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2. dokument poświadczający wykształcenie,
3. oświadczenie» o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie» o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5. oświadczenie» o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
(druki oświadczeń o których mowa w punktach 3, 4, 5 do pobrania na stronie lub w Urzędzie pok. nr 26)
 
V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Jastrząb
Plac Niepodległości 5
26-502 Jastrząb
Sekretariat (pok. nr 15)

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wójt Gminy Jastrząb
mgr Zofia Kosno

Załączniki:

 

Konkurs na najładniejszy przydomowy ogród

2010-05-19 14:46

WÓJT GMINY JASTRZĄB

o g ł a s z a

K O N K U R S

na najładniejszy przydomowy ogród
 „Mój ogród wizytówką Gminy Jastrząb”

 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Jastrząb.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia udziału w sekretariacie Urzędu Gminy w Jastrzębiu, Plac Niepodległości 5. Termin zgłoszeń: do dnia 10.06.2010r. Druki zgłoszeń i regulamin konkursu są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.jastrzab.gmina.waw.pl.Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody.

 

ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

2010-03-31 14:25

ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Aktywna integracja w Gminie Jastrząb
- szansą na lepsze jutro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu realizuje Projekt
w ramach Działania 7.1. „Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

        1. bezrobotnych chcących znaleźć pracę
        2. korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
        3. zamierzających poprawić swoją sytuację na rynku pracy 
        4. zamieszkujących na terenie Gminy Jastrząb

PROJEKT ZAKŁADA:

       1. Szkolenia zawodowe
       2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
       3. Doradztwo Zawodowe Indywidualne
       4. Trening Umiejętności Interpersonalnych
       5. Konsultacje Psychologiczne
       6. Badania w zakresie medycyny pracy
      7. Wsparcie finansowe na okres 9 miesięcy dla uczestników Projektu w postaci zasiłków celowych (w wysokości ok. 110 zł na osobę).

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od 01 marca 2010 r.
do
30 kwietnia 2010 r.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywna integracja w Gminie Jastrząb- szansą na lepsze jutro

2010-03-31 13:37

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu realizuje projekt w ramach Działania 7. 1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
      Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych pragnących poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez uczestnictwo w warsztatach i konsultacjach organizowanych w ramach Projektu.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:


      1. osoby długotrwale bezrobotne - w szczególności kobiety (co jednak nie wyklucza możliwości udziału bezrobotnych mężczyzn)
      2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

Informacja ze spotkania sprawozdawczego w OSP Nowy Dwór

2010-03-30 09:00

     W dniu 5.03.2010 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Nowym Dworze.
W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes ZOW OSPRP  w Radomiu dh Zbigniew Gołąbek, Prezes ZO Powiatowego dh Aleksy Sasin, Wójt Gminy Jastrząb Pani Zofia Kosno, sekretarz Gminy Jan Gula, Dowódca J.R.G Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu Kapitan Jacek Pytlak.

      Po przywitaniu gości przez Prezesa OSP w Nowym Dworze Waldemara Figarskiego przystąpiono do realizacji przyjętego porządku zebrania.
Sprawozdanie z działalności przedstawił dh Waldemar Figarski . W sprawozdaniu poruszone zostały tematy obchodów  45 lecia i przekazania samochodu.  Rok 2009 był dla jednostki rokiem ciężkiej pracy za co jednostka została doceniona przez władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dobre funkcjonowanie straży nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej współpracy z władzami Gminy a zwłaszcza dużego zaangażowania Pani Wójt Zofii Kosno.
W dniu 2.08.2009 odbyła się msza polowa z okazji 45 lecia, odznaczenia sztandaru i poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Pana Arkadiusza Kowalczyka. Mszę odprawiło 2 księży: Proboszcz Zbigniew Tuchowski i ks. doktor Albert Warso  pracujący w Watykanie.
W roku 2009 wykonano szereg prac: wymieniono okna, docieplono centrum informatyczne.

Prace te zostały wykonane dzięki sponsorom:
      Pani Zofii Kosno – Wójtowi Gminy Jastrząb,
      Panu Arkadiuszowi Kowalczykowi,
      Panu Marcinowi Mindzie,
      Panu Leszkowi Piszczkowi oraz dużym zaangażowaniem druhów z Nowego Dworu.

Uroczysty Dzień Kobiet w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu

2010-03-30 08:40

      Uroczystość Dnia Kobiet obchodzona jest niemalże przez wszystkie Kobiety w naszym kraju. W Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu w dniu 09.03.2010 spotkały się przedstawicielki płci pięknej by świętować w swoim gronie. Wszystkich obecnych gości uroczyście  powitała Pani Wójt Gminy Zofia Kosno i zaprosiła do wspólnego świętowania.  Specjalnie dla wszystkich zgromadzonych  Kobiet z okazji ich święta uczestnicy Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu oraz Zespół Ludowy z Woli Lipienieckiej przygotowali pełen humoru i  atrakcji występ artystyczny. Dzieci świetnie odnalazły się w roli aktorów, komików i piosenkarzy. Nie obyło się także bez życzeń i upominków, które na ręce kobiet złożyli: V-ce Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kosno oraz Sekretarz Gminy Jastrząb - Jan Gula.Strona: 119 z 125
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021